ارزش ها


– اهتمام بر ایجاد رابطه برد-برد با در نظر گرفتن منافع طرف مقابل (مشتریان، پرسنل و شرکای تجاری)

رعایت صداقت کامل در ارتباط با مشتریان، پرسنل و شرکای تجاری

– ارج نهادن بر خلاقیت و نوآوری به عنوان کوتاهترین و ساده ترین راه برای دستیابی به موفقیت

– اجتناب از روزمرگی و تاکید بر فرهنگ بهبود مستمر

– رشد، توسعه و ارتقای پرسنل صرفا بر مبنای شایستگی ایشان، مستقل از جایگاه و مقام فعلی شان

– احترام گذاشتن به تفاوت فردی پرسنل و تلاش در بهره جستن از این تفاوت ها

– سهیم کردن پرسنل در منافع و دستاوردهای حاصل شده بر مبنای نقش و میزان مشارکت ایشان

 

ارزش